วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษมพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน
     การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นหนึ่งรูปแบบที่นำมาใช้เพื่อการสร้างเว็บไซต์ 
ซึ่งหลักจากที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ศึกษาในชั้นเรียนนี้แล้ว
นักเรียนจะสามารถเข้าใจรูปแบบวิธีการใช้คำสั่งของภาษา HTML , มีหลักการใช้ภาษา HTML เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
และมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการลงมือปฏิบัตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องผ่าน
การประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน ง 3.1 ม.3/3 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนั้นภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง และเป็นภาษาที่มีความง่าย
และเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ศึกษาเพื่อการสร้างเว็บไซต์นั่นเอง